מבדק פנימי

המבדק הפנימי יתבצע בכל מחלקה בנפרד, ויבדוק התאמה מלאה בין נוהל העבודה שהוגדרו על ידי ההנהלה לבין עובדתו של העובד בפועל ובהתאמה לדרישות התקן.

יש לבדוק כל תהליך בעבודה מתחילתו ועד סופו. במהלך המבדק חשוב לתעד בכתב את הממצאים וכן, חריגה או שינוי מהנהלים שביצע העובד יתועד בדו"ח.

בנוסף, הארגון יבצע מיפוי וייתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים לפעילות הארגון וליעדיו.

עם סיום המבדק הפנימי במחלקה מומלץ, לבדוק עם העובד כיצד לדעתו אפשר לשפר ולייעל את תהליך עבודתו. משמעות שיתוף העובד גדולה מאחר, והעובד הוא זה שמבצע מידי יום בפועל את העבודה ולעיתיים, יהיו לו רעיונות טובים ששווה בדיקה על ידי הנהלת החברה.

כמו כן, ירגיש העובד שותף בחשיבה ובעשייה ובכך, תגדל ערכתו ותרומתו למקום עבודתו. תהליך זה יעודד את העובדים לראות בעבודתם כשותפים להצלחה וערך מוסף שלהם לארגון.

מחקרים הוכיחו ש"הנעת עובדים"  מתקיימת בדרכים שונות וזו אחת מהדרכים.

בסוף המבדק יוכן דו"ח מפורט בהרחבה בהתאם לרשימת התיוג של התקן ופירוט ממצאי הנושאים שנדגמו .

תקציר ממצאי הדו"ח ופעולות מתקנות יוצג בתבנית זו.

לאחר המבדק הפנימי יתבצע סקר הנהלה שמטרתו :

  1. הצגת ממצאי תוצאת המבדק הפנימי בהרחבה תוך מתן דגש לעמידה בדרישות סעיפי התקן וזיהו נושאים הנדרשים פעולות מתקנות ושיפור
  2. תוצאות הערכת הסיכונים
  3. הערכת התאמה לעמידה בדרישות התקן בהתאם לרשימת התיוג

 מבדק הגוף המסמיך- 

מבדק הגוף המסמיך זהה למבדק הפנימי כאשר הארגון נבדק  כי תהליכי העבודה מוטמעים בארגון  ומערכת הניהול מתופעלת ומתוחזקת בהתאמה מלאה לדרישות התקן והארגון עומד בכל דרישות התקן הרלוונטיים לו במלואם.